Siūlome darbą

Siūlome darbą personalo administratoriui (-ei) ir viešųjų pirkimų specialistui (-ei)

🔘DARBO SKELBIMAS
Siūlome darbą personalo administratoriui (-ei) ir viešųjų pirkimų specialistui (-ei) apskaitininkui (-ei)
🔘Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros centras Žvejų rūmai ieško komandos nario, kuris norėtų dirbti personalo administratoriumi (-e). Pareigybės lygis – A2.
Atlyginimas neatskaičius mokesčių – 1432 eurų.
Mes tikimės, kad Jūs:
1. Turite aukštąjį išsilavinimą.
2. Gebate sklandžiai, taisyklinga valstybinė kalba, dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
3. Gebate betarpiškai bendrauti su interesantais, viešojo ir privataus verslo atstovais.
4. Gebate dirbti komandoje.
5. Turite darbo kompiuteriu (MS Office: MS Word, MS Excel, MS Power Point, Outlook Express; Internet Explorer, Acrobat Reader) įgūdžius.
Būsite atsakingas už:
1. organizavimą priėmimo į pareigas konkursus, dalyvausite parenkant darbuotojus;
2. rengiamus veiklos norminius dokumentus (įsakymus, potvarkius, sprendimus ir kt. dokumentus dėl darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, priėmimo, atleidimo, perkėlimo, kasmetinių, tikslinių atostogų, atostogų kvalifikacijai tobulinti suteikimo, tarnybinių komandiruočių ir stažuočių Lietuvos Respublikoje bei užsienyje, tarnybinių ir drausminių nuobaudų skyrimo, konkursų bei kitų komisijų sudarymo ir kt. klausimais);
3. atliekamą vidaus kontrolės organizavimą, vykdymą, priežiūrą ir kt. kultūros centro direktoriaus nurodytuose, paskirtuose Kultūros centro veiklos srityse;
4. direktoriaus ar direktoriaus pavaduotojo prašymu ruošite, redaguosite įvairius raštus, prašymus, pažymas, laiškus, kurių paruošimui nereikia specialių žinių;
5. registruosite gaunamus, siunčiamus raštus;
7. organizuosite pareigybių aprašymų rengimą, dalyvausite jų rengime;
8. rengsite darbo sutartis, registruosite jas darbo sutarčių registravimo žurnale ir darysite jų pakeitimus;
9. sudarysite ir tvarkysite darbuotojų asmens bylas;
10. derinsite ir rengsite darbuotojų atostogų teikimo eiles (grafikus);
11. pildysite darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
12. tvarkysite archyvinius dokumentus – sudarysite kultūros centro Žvejų rūmai bylų nomenklatūrą, spausdinsite bylų aprašus, tvarkysite bylas, atsiskaitysite Klaipėdos apskrities archyvui.
Gyvenimo aprašymą siųsti iki lapkričio 13 dienos (imtinai) el. p. info@zvejurumai.lt
Informuosime tik atrinktus kandidatus.
🔘Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros centras Žvejų rūmai ieško komandos nario, kuris norėtų dirbti viešųjų pirkimų specialistu (-e) / apskaitininku (-e). Pareigybės lygis – A2.
Atlyginimas neatskaičius mokesčių – 1534 eurų.
Mes tikimės, kad Jūs:
1. Turite aukštąjį išsilavinimą.
2. Mokate naudotis centrine viešųjų pirkimų informacine sistema.
3. Išmanote teisės aktus, reglamentuojančius kultūros centro veiklą, viešuosius pirkimus, dokumentų tvarkymą ir apskaitą, dokumentų rengimą ir įforminimą.
4. Gebate vykdyti Kultūros centro dokumentų valdymą, kaupti ir sisteminti dokumentus, apibendrinti informaciją, rengti išvadas.
5. Gebate sklandžiai, taisyklinga valstybinė kalba, dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
6. Gebate betarpiškai bendrauti su interesantais, viešojo ir privataus verslo atstovais.
7. Turėti darbo kompiuteriu (MS Office: MS Word, MS Excel, MS Power Point, Outlook Express; Internet Explorer, Acrobat Reader) įgūdžius.
Būsite atsakingas už:
1. organizuosite ir atliksite kultūros centro prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų procedūras;
2. direktoriaus pavedimu rengsite Kultūros centro prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų dokumentus (skelbimus, kvietimus, pirkimo sąlygas) ir kitus dokumentus bei jų paaiškinimus kartu su direktoriaus pavaduotoju ir kitais darbuotojais galinčiais vykdyti pirkimus;
3. tvarkysite Kultūros centro vykdomų pirkimų dokumentų registrą ir CPO dokumentus;
4. tvarkysite Kultūros centro išmaniųjų viešųjų pirkimų (ECOCOST) sistemoje registrą ir dokumentu;
5. rengsite ir direktoriui teiksite tvirtinti Kultūros centro Kultūros centro einamųjų biudžetinių metų pirkimų planą ir Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka paskelbia;
6. registruosite Kultūros centre vykdomų viešųjų pirkimų dokumentus, užtikrina jų saugumą ir tinkamą naudojimą, bei saugojimą ir archyvavimą;
7. konsultuosite darbuotojus viešųjų pirkimų klausimais;
8. periodiškai surinksite iš įstaigos darbuotojų apskaitos dokumentus pagrindžiančius įvykusias ūkines operacijas;
9. ruošite standartizuotos formos lydraštį pagal biudžetinių įstaigų dokumentų ir kitos informacijos perdavimo – priėmimo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriui tvarkos apraše nustatytus terminus;
10. vykdysite kitus vienkartinio pobūdžio biudžetinės įstaigos direktoriaus pavedimus, susijusius su pareigybės funkcijomis.
Gyvenimo aprašymą siųsti iki lapkričio 13 dienos (imtinai) el. p. info@zvejurumai.lt

 

 

TOP
Skip to content