NUOSTATAI

PATVIRTINTA

Klaipėdos miesto savivaldybės

tarybos 2020 m. sausio 30 d.

sprendimu Nr. T2-22

 

 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS  KULTŪROS CENTRO ŽVEJŲ RŪMŲ NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros centras Žvejų rūmai (toliau – Kultūros centras) yra savivaldybės biudžetinė įstaiga (registruota adresu: Taikos pr. 70, Klaipėda).

2. Kultūros centro steigėja ir savininkė yra Klaipėdos miesto savivaldybės taryba (toliau – Savivaldybės taryba). Kultūros centras yra atsakingas ir pavaldus savininkui.

3. Kultūros centras yra viešasis juridinis asmuo, turintis nuostatus, antspaudą su savo pavadinimu bei kitą atributiką, sąskaita banke, galintis naudotis trumpiniu KCŽR.

4. Kultūros centro veikla grindžiama Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Klaipėdos miesto savivaldybės mero (toliau – Savivaldybės meras) potvarkiais, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus (toliau – Savivaldybės administracijos direktorius) įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

5. Kultūros centro buveinė: Taikos pr. 70, LT-93202 Klaipėda.

6. Kultūros centro struktūriniai teritoriniai padaliniai: Klaipėdos vasaros koncertų estrada Liepojos g. 1 ir Bendruomenės namai Debreceno g. 48, Klaipėda.

Kultūros centro teritoriniai padaliniai nėra juridiniai asmenys, jų skaičių ir išdėstymą mieste nustato Savivaldybės taryba. Teritoriniai padaliniai turi savo buveines ir veikia pagal Kultūros centro nuostatus.

II SKYRIUS

KULTŪROS CENTRO TIKSLAI IR FUNKCIJOS

7. Kultūros centro veiklos tikslai:

7.1. puoselėti, kurti ir plėtoti mėgėjų meno kultūrą ir tradicijas;

7.2. suteikti galimybę kiekvienam bendruomenės nariui dalyvauti meninėje saviraiškoje ir kūrybos procese;

7.3. plėtoti švietėjišką ir pramoginę veiklą;

7.4. pristatyti reprezentacinių Klaipėdos miesto mėgėjų kolektyvų meną šalyje ir užsienyje.

8. Kultūros centras, įgyvendindamas tikslus, atlieka šias funkcijas:

8.1. organizuoja miesto mėgėjų meno kolektyvų (teatrų, chorų, šokių kolektyvų, dainų ir šokių ansamblių ir kt.) veiklą;

8.2. rengia tarptautinius mėgėjų meno festivalius ir šventes;

8.3. inicijuoja ir rengia mėgėjų meno programų projektus ir juos įgyvendina;

8.4. rūpinasi meno kolektyvų parengimu ir dalyvavimu Pasaulio lietuvių dainų šventėse, vietiniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose;

8.5. sudaro sąlygas miesto bendruomenės meninei saviraiškai;

8.6. organizuoja valstybinių švenčių, atmintinų datų paminėjimą pagal savininko pavedimą;

8.7. organizuoja pramoginius koncertus, edukacinius renginius;

8.8. sudaro sąlygas jaunųjų kūrėjų integracijai į meninę bendruomenę;

8.9. rengia seminarus, viešas diskusijas aktualiomis kultūros temomis, konferencijas, seminarus ir kt.;

8.10. plėtoja kultūrines paslaugas, nuolat atnaujina kultūrinę infrastruktūrą, mažina gyventojų socialinę atskirtį, stiprina bendruomeniškumą;

8.11. teikia neformaliojo ugdymo paslaugas, didina jų įvairovę, prieinamumą ir kokybę bei skatina formaliojo mokymo efektyvumą integruojant Kultūros centro paslaugas į formaliojo švietimo procesus ir priemones.

III SKYRIUS

ĮSTAIGOS SAVININKAS IR JO FUNKCIJOS

9. Kultūros centro savininko teises ir pareigas įgyvendina Savivaldybės taryba.

10. Savivaldybės tarybos funkcijos:

10.1. tvirtina ir keičia Kultūros centro nuostatus;

10.2. priima sprendimą dėl Kultūros centro buveinės pakeitimo;

10.3. priima sprendimą dėl Kultūros centro reorganizavimo ar likvidavimo;

10.4. priima sprendimą dėl Kultūros centro filialų steigimo ir jų veiklos nutraukimo;

10.5. skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;

10.6. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos nustatyta akreditavimo tvarka pripažįsta juridinį asmenį kultūros centru. Kultūros centro akreditavimą vykdo savininko sudaryta komisija, į kurios sudėtį įeina ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos atstovas;

10.7. suteikia Kultūros centrui kategoriją, organizuoja kultūros ir meno darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ir atestavimą;

10.8. informuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministeriją apie Kultūros centro pertvarkymą, reorganizavimą ar likvidavimą bei apie jo filialų steigimą ar uždarymą;

10.9. sprendžia kitus Lietuvos Respublikos įstatymuose bei kituose teisės aktuose ir šiuose nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

IV SKYRIUS

KULTŪROS CENTRO VALDYMAS

11. Kultūros centro vadovas yra vienasmenis biudžetinės įstaigos valdymo organas. Kultūros centro direktorių Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima ir atleidžia Savivaldybės meras arba Savivaldybės mero pareigas laikinai einantis Savivaldybės tarybos narys.

12. Kultūros centro direktorius už savo funkcijų vykdymą yra atsakingas ir atskaitingas Savivaldybės tarybai. Direktoriaus atostogų, ligos ar kitais atvejais jam negalint eiti pareigų, pavaduoja Kultūros centro direktoriaus pavaduotojas, kurio pareigybės aprašyme nurodyta ši funkcija.

13. Kultūros centro direktorius:

13.1. planuoja ir organizuoja įstaigos veiklą, kad būtų įgyvendinami biudžetinės įstaigos tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos, ir atsako už ją;

13.2. neviršydamas Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus ir asignavimų valdytojo skiriamų lėšų darbo užmokesčiui, tvirtina įstaigos struktūrą ir pareigybių sąrašą;

13.3. tvirtina vidaus darbo tvarkos taisykles ir darbuotojų pareigybių aprašymus;

13.4. remdamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos ir Klaipėdos miesto savivaldybės teisės aktais pagal savo kompetenciją leidžia įsakymus, privalomus visiems įstaigos darbuotojams, organizuoja ir kontroliuoja jų vykdymą;

13.5. užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir biudžetinės įstaigos nuostatų;

13.6. įstatymų nustatyta tvarka priima ir atleidžia iš darbo Kultūros centro darbuotojus, vertina ir skatina juos ir gali sustabdyti darbo sutarties vykdymą, jei fiksuojamas darbo pareigų pažeidimas;

13.7. sudaro sutartis, suteikia įgaliojimus;

13.8. be atskiro įgaliojimo atstovauja Kultūros centrui teisme arba kitose valstybės ar savivaldybių institucijose, įstaigose;

13.9. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingos;

13.10. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą biudžetinės įstaigos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą.

14. Biudžetinės įstaigos vadovas gali turėti ir kitų jam šiuose nuostatuose arba kituose teisės aktuose nustatytų pareigų.

V SKYRIUS

KULTŪROS CENTRO TARYBA

15. Siekiant formuoti efektyvią kultūrinės veiklos politiką, prie Kultūros centro sudaroma kolegiali patariamojo balso teisę turinti Kultūros centro taryba, kurios sudėtį tvirtina ir atšaukia Kultūros centro direktorius.

17. Kultūros centro tarybos narių skaičius, jos sudarymo, atšaukimo tvarka ir kompetencija yra nustatyta šiuose nuostatuose. Kultūros centro taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymu, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

18. Kultūros centro tarybą sudaro 7 nariai: 2 Kultūros centro atstovai renkami visuotiniame darbuotojų susirinkime, 3 Klaipėdos miesto nevyriausybinių organizacijų susijusių, su chorinę, teatrinę, šokio veikla deleguoti nariai, 2 Klaipėdos miesto savivaldybės (Savivaldybės tarybos ir Savivaldybės administracijos) deleguoti atstovai. Kultūros centro tarybos narius gali atšaukti juos delegavusios institucijos. Kultūros centro tarybos narys turi teisę atsistatydinti savo noru anksčiau negu pasibaigia jo kadencija.

17. Kultūros centro taryba:

17.1. svarsto ir vertina sezonines ir perspektyvines kūrybinės veiklos programas bei jų įgyvendinimo rezultatus;

17.2. aptaria naujausias meno programas ir teikia pasiūlymus dėl jų meninės kokybės ir priežiūros;

17.3. vertina meno kolektyvų veiklos apžiūras;

17.4. svarsto kitus Kultūros centro veiklos klausimus.

18. Kultūros centro vadovas negali vadovauti Kultūros centro tarybai.

19. Kultūros centro taryba tvirtinama dvejų metų laikotarpiui.

20. Kultūros centro taryba iš savo narių paprasta balsų dauguma kadencijai renka pirmininką ir jo pavaduotoją.

21. Kultūros centro tarybos pirmininkas organizuoja Kultūros centro tarybos darbą, pirmininkauja posėdžiams.

22. Kultūros centro tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Neeilinis Kultūros centro tarybos posėdis šaukiamas Kultūros centro tarybos pirmininko iniciatyva arba ne mažiau kaip trijų Kultūros centro tarybos narių reikalavimu.

23. Kultūros centro tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 Kultūros centro tarybos narių, o Kultūros centro tarybos nutarimai laikomi priimti, jeigu už juos balsuoja daugiau kaip pusė Kultūros centro tarybos narių. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Kultūros centro tarybos pirmininko balsas.

24. Kultūros centro tarybos nutarimai įforminami posėdžio protokolu, kurį pasirašo Kultūros centro tarybos pirmininkas ir posėdžio sekretorius.

25. Kultūros centro tarybos nutarimai yra rekomendacinio pobūdžio.

VI SKYRIUS

KULTŪROS CENTRO TURTAS IR LĖŠOS

26. Kultūros centras iš savivaldybės biudžeto skirtus asignavimus naudoja pagal asignavimų valdytojo patvirtintas sąmatas, vadovaudamasis savininko patvirtintais Savivaldybės biudžeto vykdymo ir atskaitomybės bei Savivaldybės biudžeto specialiųjų programų sudarymo ir vykdymo tvarkos aprašais ir kitais teisės aktais.

27. Kultūros centro turtą, valdomą patikėjimo ir nuosavybės teise, sudaro nekilnojamasis, ilgalaikis materialusis ir nematerialusis bei trumpalaikis materialusis turtas, piniginės lėšos ir kitas su įstaigos veikla susijęs turtas. Kultūros centras šį turtą valdo, naudoja ir disponuoja juo teisės aktų nustatyta tvarka.

28. Kultūros centro lėšų šaltiniai gali būti:

28.1. savivaldybės biudžeto asignavimai;

28.2. valstybės piniginių fondų lėšos;

28.3. tikslinės lėšos;

28.4. Specialiosios programos lėšos (už teikiamas atlygintinas paslaugas pagal Savivaldybės tarybos nustatytas kainas);

28.5. fizinių ir juridinių asmenų parama;

28.6. kitos teisėtai įgytos lėšos.

29. Kultūros centro lėšos gali būti panaudojamos:

29.1. darbuotojų darbo užmokesčiui ir valstybinio privalomojo draudimo įmokoms;

29.2. pastatų išlaikymui;

29.3. išlaidoms, susijusioms su Kultūros centro veikla;

29.4. kitoms išlaidoms.

VII SKYRIUS

KULTŪROS CENTRO TEISĖS IR PAREIGOS

30. Kultūros centras turi teisę:

30.1. teikti mokamas paslaugas, kurių kainas nustato savininkas;

30.2. turėti einamąsias sąskaitas viename iš pasirinktų Lietuvos Respublikos bankų;

30.3. savininko leidimu steigti filialus ir kitus struktūrinius padalinius, turinčius savo atskirą buveinę ir galinčius turėti einamąsias sąskaitas;

30.4. teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis valdyti, naudoti, saugoti savivaldybės jam patikėjimo teise perduotą turtą ir juo disponuoti;

30.5. tvarkyti savo ūkinės-finansinės veiklos apskaitą ir teikti savininkui ir kitoms įstatymų nustatytoms institucijoms reikiamą informaciją, garantuoti ataskaitų teisingumą;

30.6. savininko leidimu sudaryti sutartis ir priimti įsipareigojimus, susijusius su Kultūros centro turto naudojimu;

30.7. atsiskaityti už pateiktas prekes, suteiktas paslaugas ir atliktus darbus bet kuria sutarta forma, neprieštaraujančia Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams;

30.8. plėtoti kūrybinius ryšius su šalies ir užsienio mėgėjų meno kolektyvais, kultūros centrais;

30.9. spausdinti bei platinti mokamus ir nemokamus reklaminius leidinius, susijusius su Kultūros centro veikla;

30.10. nustatytąja tvarka įsigyti autorių teises į muzikos, literatūros ir kitus meno kūrinius;

30.11. gauti paramą.

31. Kultūros centras, įgyvendindamas jam pavestas funkcijas, privalo:

31.1. teisės aktų nustatyta tvarka teikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui duomenis;

31.2. vykdyti įsipareigojimus pagal sudarytas sutartis;

31.3. užtikrinti žiūrovų saugumą ir saugias savo darbuotojų darbo sąlygas;

31.4. teikti savininkui tvirtinti bilietų ir teikiamų mokamų paslaugų kainas;

31.5. teikti savininkui ir kitoms teisės aktuose numatytoms institucijoms savo veiklos ataskaitas ir perspektyvinius darbo planus;

31.6. garantuoti Kultūros centro finansinių ir statistinių ataskaitų teisingumą;

31.7. įgyvendinti šiuose nuostatuose nustatytus veiklos tikslus;

31.8. naudoti iš valstybės biudžeto gaunamas lėšas tik Kultūros centro nuostatuose numatytiems tikslams įgyvendinti ir tik pagal asignavimo valdytojų patvirtintas išlaidų sąmatas.

32. Kultūros centras gali turėti kitas įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatytas teises ir pareigas.

33. Kultūros centrų kultūros ir meno darbuotojus Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos nustatyta tvarka atestuoja savininko sudaryta komisija, į kurios sudėtį įeina Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos atstovai.

VIII SKYRIUS

DARBO SANTYKIAI IR DARBO APMOKĖJIMAS

34. Kultūros centro darbuotojų darbo santykius ir darbo apmokėjimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas ir kiti teisės aktai.

35. Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka sudaromos laikinosios, neterminuotos, terminuotos darbo ar autorinės ir kt. sutartys atskiriems kultūriniams projektams įgyvendinti.

36. Kultūros centro meno darbuotojus Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos nustatyta tvarka atestuoja savininkas.

IX SKYRIUS

FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR AUDITAS

37. Kultūros centro finansinės veiklos kontrolę vykdo savininkas ir kitos valstybinės institucijos ar įstaigos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

38. Kultūros centro buhalterinę apskaitą vykdo Savivaldybės administracijos Finansų ir turto departamento Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyrius, kuris savo veiklą vykdo vadovaudamasis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

39. Įstaigos veiklos ir išorės finansinį auditą atlieka Savivaldybės kontrolierius (Kontrolės ir audito tarnyba).

40. Kultūros centro vidaus auditą atlieka Savivaldybės administracijos Centralizuotas vidaus audito skyrius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu ir kitais vidaus auditą reglamentuojančiais teisės aktais.

X SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

41. Kultūros centras įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka gali turėti emblemą, vėliavą ir kitą atributiką.

42. Kultūros centras gali būti reorganizuojamas arba likviduojamas remiantis Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

43. Vieši Kultūros centro pranešimai skelbiami įstaigos interneto svetainėje www.zvejurumai.lt.

______________________

TOP
Skip to content