NUOSTATAI

PATVIRTINTA
Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos
2023 m. liepos 27 d. sprendimu Nr. T2-196

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO ŽVEJŲ RŪMŲ NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros centras Žvejų rūmai (toliau – Kultūros centras) yra savivaldybės biudžetinė įstaiga (registruota adresu: Taikos pr. 70, Klaipėda), kuri stiprina regiono ir vietos bendruomenės kultūrinį savitumą, teikia kultūros paslaugas, vykdo menines, kultūrinės edukacijos ir neformaliojo švietimo veiklas, ugdydama ir tenkindama bendruomenės kultūrinius poreikius, organizuoja ir vykdo pramogines, mėgėjų ir profesionaliojo meno veiklas bei jų sklaidą, pristato kultūrines tradicijas šalyje bei užsienyje.
 2. Tai daugiasritis kultūros centras, veikiantis teatro, muzikos, šokio, tarpdisciplininio meno ir kitose kultūros ar meno srityse.
 3. Kultūros centro steigėja ir savininkė yra Klaipėdos miesto savivaldybės taryba (toliau – Savivaldybės taryba). Kultūros centras yra atsakingas ir pavaldus savininkui.
 4. Kultūros centras yra viešasis juridinis asmuo, turintis nuostatus, antspaudą su savo pavadinimu bei kitą atributiką, sąskaita banke, galintis naudotis trumpiniu KCŽR.
 5. Kultūros centro veikla grindžiama Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Klaipėdos miesto savivaldybės mero (toliau – Savivaldybės meras) potvarkiais, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus (toliau – Savivaldybės administracijos direktorius) įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.
 6. Kultūros centro buveinė: Taikos pr. 70, LT-93202 Klaipėda.
  Kultūros centro struktūriniai teritoriniai padaliniai: Klaipėdos vasaros koncertų estrada, Liepojos g. 1 ir Bendruomenės namai, Debreceno g. 48, Klaipėda.

Kultūros centro teritoriniai padaliniai nėra juridiniai asmenys, jų skaičių ir išdėstymą mieste nustato Savivaldybės taryba. Teritoriniai padaliniai turi savo buveines ir veikia pagal Kultūros centro nuostatus.

II SKYRIUS
KULTŪROS CENTRO TIKSLAI IR FUNKCIJOS

 1. Kultūros centro veiklos tikslai:
  7.1. puoselėti, kurti ir plėtoti mėgėjų meno kultūrą ir tradicijas;
  7.2. suteikti galimybę kiekvienam bendruomenės nariui dalyvauti meninėje saviraiškoje ir kūrybos procese;
  7.3. plėtoti kultūrines edukacijas ir pramoginę veiklą;
  7.4. pristatyti kuruojamų mėgėjų meno kolektyvų meną šalyje ir užsienyje;
  7.5. inicijuoti ir įgyvendinti kultūros ir meno projektus, skirtus ugdyti ir tenkinti bendruomenės kultūrinius poreikius.
 1. Kultūros centras, įgyvendindamas tikslus, atlieka šias funkcijas:
  8.1. organizuoja miesto mėgėjų meno kolektyvų (teatrų, chorų, šokių kolektyvų, dainų ir šokių ansamblių ir kt.) veiklą, užtikrina jos plėtrą ir teikia priemones ar išteklius, reikalingus jų kultūrinei veiklai vykdyti;
  8.2. rengia tarptautinius profesionalaus ir  mėgėjų meno festivalius bei šventes;
  8.3. inicijuoja ir rengia profesionalaus bei mėgėjų meno programų projektus ir juos įgyvendina;
  8.4. rūpinasi meno kolektyvų parengimu ir dalyvavimu Dainų šventėse, vietiniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose ir įgyvendina kitas priemones, skirtas dainų švenčių tęstinumui ir plėtrai užtikrinti;
  8.5. sudaro sąlygas miesto bendruomenės meninei saviraiškai;
  8.6. įgyvendina iniciatyvas, skirtas Lietuvos tapatybės ir tradicijų išsaugojimui, istorinės atminties aktualizavimui užtikrinti, stiprinančias vietos ir regiono kultūrinį savitumą, skatinančias pilietiškai aktyvios bendruomenės ugdymą;
  8.7. organizuoja pramoginius koncertus, kultūrinius renginius, rengia ir įgyvendina kultūrinės edukacijos ir neformaliojo švietimo veiklas, organizuoja mieste vykstančius protokolinius renginius;
  8.8. sudaro sąlygas jaunųjų kūrėjų integracijai į meninę bendruomenę;
  8.9. rengia seminarus, viešas diskusijas aktualiomis kultūros temomis, konferencijas, seminarus ir kt.;
  8.10. kuria ir teikia įvairias kultūrines paslaugas ir užtikrina jų prieinamumą visuomenei, nuolat atnaujina kultūrinę infrastruktūrą, mažina gyventojų socialinę atskirtį;
  8.11. teikia neformaliojo ugdymo paslaugas, didina jų įvairovę, prieinamumą ir kokybę bei skatina formaliojo mokymo efektyvumą integruojant Kultūros centro paslaugas į formaliojo švietimo procesus ir priemones;.
  8.12. įgyvendina veiklas, skirtas vietos bendruomenės įsitraukimui į socialinės iniciatyvas meninėmis ir kūrybinės saviraiškos formomis skatinti.

III SKYRIUS
ĮSTAIGOS SAVININKAS IR JO FUNKCIJOS

 1. Kultūros centro savininko teises ir pareigas įgyvendina Savivaldybės taryba.
 2. Savivaldybės tarybos funkcijos:
  10.1. mero teikimu tvirtina ir keičia Kultūros centro nuostatus bei kitus kultūros centro veiklą reglamentuojančius teisės aktus ir planavimo dokumentus;
  10.2. priima sprendimą dėl Kultūros centro buveinės pakeitimo;
  10.3. priima sprendimą dėl Kultūros centro reorganizavimo ar likvidavimo;
  10.4. priima sprendimą dėl Kultūros centro filialų steigimo ir jų veiklos nutraukimo;
  10.5. skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;
  10.6. informuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministeriją apie Kultūros centro pertvarkymą, reorganizavimą ar likvidavimą bei apie jo filialų steigimą ar uždarymą;
  10.7. bendradarbiaudama su kultūros centrų bendruomene, nustato savivaldybių kultūros centrų veiklos prioritetus;
  10.8. užtikrina Kultūros centro finansavimą ir (ar) kitokį prisidėjimą prie Kultūros centro veiklos, mėgėjų meno kolektyvų dalyvavimo įgyvendinant tarptautines, nacionalines, regionines kultūrines programas ir dalyvavimo dainų šventėse;
  10.9. mero teikimu tvirtina Kultūros centro  darbo užmokesčio fondą bei didžiausią leistiną valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičių;
  10.10. sprendžia kitus Lietuvos Respublikos įstatymuose bei kituose teisės aktuose ir šiuose nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.
 1. Savivaldybės meras:
  11.1. koordinuoja ir kontroliuoja Kultūros centro veiklą, organizuoja jų teikiamų paslaugų kokybės stebėseną;
  11.2.  atlieka kitas šiame įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas, susijusias su kultūros centrų veiklos valdymu savivaldybės teritorijoje.

IV SKYRIUS
KULTŪROS CENTRO VALDYMAS

12. Kultūros centro vadovas yra vienasmenis biudžetinės įstaigos valdymo organas. Kultūros centro direktorių Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima ir atleidžia Savivaldybės meras arba Savivaldybės mero pareigas laikinai einantis Savivaldybės tarybos narys.
13. Kultūros centro direktorius už savo funkcijų vykdymą yra atsakingas ir atskaitingas Savivaldybės tarybai. Direktoriaus atostogų, ligos ar kitais atvejais jam negalint eiti pareigų, pavaduoja Kultūros centro direktoriaus pavaduotojas, kurio pareigybės aprašyme nurodyta ši funkcija.
14. Kultūros centro direktorius:
14.1. planuoja ir organizuoja įstaigos veiklą, kad būtų įgyvendinami biudžetinės įstaigos tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos, ir atsako už ją;
14.2. neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus ir asignavimų valdytojo skiriamų lėšų darbo užmokesčiui, tvirtina įstaigos struktūrą ir pareigybių sąrašą;
14.3. tvirtina vidaus darbo tvarkos taisykles ir darbuotojų pareigybių aprašymus;
14.4. remdamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos ir Klaipėdos miesto savivaldybės teisės aktais pagal savo kompetenciją leidžia įsakymus, privalomus visiems įstaigos darbuotojams, organizuoja ir kontroliuoja jų vykdymą;
14.5. užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir biudžetinės įstaigos nuostatų;
14.6. įstatymų nustatyta tvarka priima ir atleidžia iš darbo Kultūros centro darbuotojus, vertina ir skatina juos ir gali sustabdyti darbo sutarties vykdymą, jei fiksuojamas darbo pareigų pažeidimas;
14.7. sudaro sutartis, suteikia įgaliojimus;
14.8. be atskiro įgaliojimo atstovauja Kultūros centrui teisme arba kitose valstybės ar savivaldybių institucijose, įstaigose;
14.9. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingos;
14.10. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą biudžetinės įstaigos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą.

 1. Esant poreikiui, prie Kultūros centro gali būti sudaroma kolegiali patariamojo balso teisę turinti Kultūros centro taryba, kurios sudėtį, darbo reglamentą ir kt. tvirtina ir atšaukia Kultūros centro direktorius.
 2. Biudžetinės įstaigos vadovas gali turėti ir kitų jam šiuose nuostatuose arba kituose teisės aktuose nustatytų pareigų.

V SKYRIUS
KULTŪROS CENTRO TURTAS IR LĖŠOS

 1. Kultūros centras iš savivaldybės biudžeto skirtus asignavimus naudoja pagal asignavimų valdytojo patvirtintas sąmatas, vadovaudamasis savininko patvirtintais Savivaldybės biudžeto vykdymo ir atskaitomybės bei Savivaldybės biudžeto specialiųjų programų sudarymo ir vykdymo tvarkos aprašais ir kitais teisės aktais.
 2. Kultūros centro turtą, valdomą patikėjimo ir nuosavybės teise, sudaro nekilnojamasis, ilgalaikis materialusis ir nematerialusis bei trumpalaikis materialusis turtas, piniginės lėšos ir kitas su įstaigos veikla susijęs turtas. Kultūros centras šį turtą valdo, naudoja ir disponuoja juo teisės aktų nustatyta tvarka.
 3. Kultūros centro lėšų šaltiniai gali būti:
  19.1. savivaldybės biudžeto asignavimai;
  19.2. valstybės piniginių fondų lėšos;
  19.3. tikslinės lėšos;
  19.4. Specialiosios programos lėšos (už teikiamas atlygintinas paslaugas pagal Savivaldybės tarybos nustatytas kainas);
  19.5. fizinių ir juridinių asmenų parama;
  19.6. kitos teisėtai įgytos lėšos.
 1. Kultūros centro lėšos gali būti panaudojamos:
  20.1. darbuotojų darbo užmokesčiui ir valstybinio privalomojo draudimo įmokoms;
  20.2. pastatų išlaikymui;
  20.3. išlaidoms, susijusioms su Kultūros centro veikla;
  20.4. kitoms išlaidoms.

VI SKYRIUS
KULTŪROS CENTRO TEISĖS IR PAREIGOS

21. Kultūros centras turi teisę:
21.1. teikti mokamas paslaugas, kurių kainas nustato savininkas;
21.2. turėti einamąsias sąskaitas viename iš pasirinktų Lietuvos Respublikos bankų;
21.3. savininko leidimu steigti filialus ir kitus struktūrinius padalinius, turinčius savo atskirą buveinę ir galinčius turėti einamąsias sąskaitas;
21.4. teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis valdyti, naudoti, saugoti savivaldybės jam patikėjimo teise perduotą turtą ir juo disponuoti;
21.5. tvarkyti savo ūkinės-finansinės veiklos apskaitą ir teikti savininkui ir kitoms įstatymų nustatytoms institucijoms reikiamą informaciją, garantuoti ataskaitų teisingumą;
21.6. savininko leidimu sudaryti sutartis ir priimti įsipareigojimus, susijusius su Kultūros centro turto naudojimu;
21.7. atsiskaityti už pateiktas prekes, suteiktas paslaugas ir atliktus darbus bet kuria sutarta forma, neprieštaraujančia Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams;
21.8. plėtoti kūrybinius ryšius su šalies ir užsienio mėgėjų meno kolektyvais, kultūros centrais;
21.9. spausdinti bei platinti mokamus ir nemokamus reklaminius leidinius, susijusius su Kultūros centro veikla;
21.10. nustatytąja tvarka įsigyti autorių teises į muzikos, literatūros ir kitus meno kūrinius;
21.11. gauti paramą.

 1. Kultūros centras, įgyvendindamas jam pavestas funkcijas, privalo:
  22.1. teisės aktų nustatyta tvarka teikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui duomenis;
  22.2. vykdyti įsipareigojimus pagal sudarytas sutartis;
  22.3. užtikrinti žiūrovų saugumą ir saugias savo darbuotojų darbo sąlygas;
  22.4. teikti savininkui tvirtinti bilietų ir teikiamų mokamų paslaugų kainas;
  22.5. teikti savininkui ir kitoms teisės aktuose numatytoms institucijoms savo veiklos ataskaitas ir perspektyvinius darbo planus;
  22.6. garantuoti Kultūros centro finansinių ir statistinių ataskaitų teisingumą;
  22.7. įgyvendinti šiuose nuostatuose nustatytus veiklos tikslus;
  22.8. naudoti iš valstybės biudžeto gaunamas lėšas tik Kultūros centro nuostatuose numatytiems tikslams įgyvendinti ir tik pagal asignavimo valdytojų patvirtintas išlaidų sąmatas.
 2. Kultūros centras gali turėti kitas įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatytas teises ir pareigas.

VII SKYRIUS
DARBO SANTYKIAI IR DARBO APMOKĖJIMAS

 1. Kultūros centro darbuotojų darbo santykius ir darbo apmokėjimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas ir kiti teisės aktai.
 2. Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka sudaromos laikinosios, neterminuotos, terminuotos darbo ar autorinės ir kt. sutartys atskiriems kultūriniams projektams įgyvendinti.

VII SKYRIUS
FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR AUDITAS

 1. Kultūros centro finansinės veiklos kontrolę vykdo savininkas ir kitos valstybinės institucijos ar įstaigos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Kultūros centro buhalterinę apskaitą vykdo Savivaldybės administracijos Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyrius, kuris savo veiklą vykdo vadovaudamasis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 3. Įstaigos veiklos ir išorės finansinį auditą atlieka Savivaldybės kontrolierius (Kontrolės ir audito tarnyba).
 4. Kultūros centro vidaus auditą atlieka Savivaldybės administracijos Centralizuotas vidaus audito skyrius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu ir kitais vidaus auditą reglamentuojančiais teisės aktais.

IX SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Kultūros centras įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka gali turėti emblemą, vėliavą ir kitą atributiką.
 2. Kultūros centras gali būti reorganizuojamas arba likviduojamas remiantis Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 3. Vieši Kultūros centro pranešimai skelbiami įstaigos interneto svetainėje www.zvejurumai.lt.

______________________

TOP
Skip to content