Pantomimos teatras "A"

Nuostatai

PATVIRTINTA

Klaipėdos miesto savivaldybės

tarybos 2010 m. liepos 2 d.

sprendimu Nr. T2-182

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO ŽVEJŲ RŪMŲ NUOSTATAI

I. BENDROJI DALIS

1. Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros centras Žvejų rūmai (toliau vadinama – Kultūros centras) yra biudžetinė įstaiga, iš dalies finansuojama miesto biudžeto, įsteigta Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu.

2. Kultūros centro savininko funkcijas vykdo Klaipėdos miesto savivaldybės taryba. Kultūros centras yra atsakingas ir pavaldus savininkui.

3. Kultūros centras yra viešasis juridinis asmuo, turintis nuostatus, antspaudą su savo pavadinimu bei kitą atributiką, sąskaita banke.

4. Kultūros centro veikla grindžiama Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymais, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimais ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

5. Kultūros centro buveinė: Taikos prospektas 70, LT-93202, Klaipėda.

 

II. VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

6. Kultūros centro veiklos tikslai:

6.1. puoselėti, kurti ir plėtoti mėgėjų meno kultūrą ir tradicijas;

6.2. suteikti galimybę kiekvienam bendruomenės nariui dalyvauti meninėje saviraiškoje ir kūrybos procese;

6.3. plėtoti švietėjišką ir pramoginę veiklą;

6.4. pristatyti reprezentacinių Klaipėdos miesto mėgėjų kolektyvų meną šalyje ir užsienyje.

7. Kultūros centras, įgyvendindamas tikslus, atlieka šias funkcijas:

7.1. organizuoja miesto mėgėjų meno kolektyvų (teatrų, chorų, šokių kolektyvų, dainų ir šokių ansamblių ir kt.) veiklą;

7.2. rengia tarptautinius mėgėjų meno festivalius ir šventes;

7.3. inicijuoja ir rengia mėgėjų meno programų projektus ir juos įgyvendina;

7.4. rūpinasi meno kolektyvų pasiruošimu ir dalyvavimu Pasaulio lietuvių dainų šventėse, vietiniuose, šalies ir tarptautiniuose renginiuose;

7.5. sudaro sąlygas miesto bendruomenės meninei saviraiškai;

7.6. organizuoja valstybinių švenčių, atmintinų datų paminėjimą pagal savininko pavedimą;

7.7. organizuoja pramoginius koncertus, edukacinius renginius;

7.8. sudaro sąlygas jaunųjų kūrėjų integracijai į meninę bendruomenę;

7.9. rengia seminarus, viešas diskusijas aktualiomis kultūros temomis, konferencijas, seminarus ir kt.

 

III. ĮSTAIGOS SAVININKAS IR JO FUNKCIJOS

8. Kultūros centro savininko teises ir pareigas įgyvendina Klaipėdos miesto savivaldybės taryba.

9. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos funkcijos:

9.1. tvirtina ir keičia Kultūros centro nuostatus;

9.2. priima sprendimą dėl Kultūros centro buveinės pakeitimo;

9.3. priima sprendimą dėl Kultūros centro reorganizavimo ar likvidavimo;

9.4. priima sprendimą dėl Kultūros centro filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;

9.5. skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;

9.6. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos nustatyta akreditavimo tvarka pripažįsta juridinį asmenį kultūros centru. Kultūros centro akreditavimą vykdo savininko sudaryta komisija, į kurios sudėtį įeina ir Kultūros ministerijos atstovas;

9.7. suteikia Kultūros centrui kategoriją, organizuoja kultūros ir meno darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ir atestavimą;

9.8. informuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministeriją apie Kultūros centro pertvarkymą, reorganizavimą ar likvidavimą bei apie jo filialų steigimą ar uždarymą;

9.9. sprendžia kitus Lietuvos Respublikos įstatymuose bei teisės aktuose ir Kultūros centro nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

 

IV. VALDYMAS

10. Kultūros centro vadovas yra vienasmenis biudžetinės įstaigos valdymo organas. Kultūros centro direktorių įstatymų nustatyta tvarka priima ir atleidžia Klaipėdos miesto savivaldybės taryba arba jos įgaliotas asmuo. Konkurso tvarką šiai pareigybei eiti nustato Klaipėdos miesto savivaldybės taryba pagal Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos patvirtintus kvalifikacinius reikalavimus.

11. Kultūros centro direktoriaus atlyginimą nustato, skiria drausmines nuobaudas ir skatina Klaipėdos miesto savivaldybės taryba arba jos įgaliota institucija.

12. Kultūros centro direktorius:

12.1. planuoja ir organizuoja įstaigos veiklą, kad būtų įgyvendinami biudžetinės įstaigos tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos, ir atsako už ją;

12.2. neviršydamas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus ir asignavimų valdytojo skiriamų lėšų darbo užmokesčiui, tvirtina įstaigos struktūrą ir pareigybių sąrašą;

12.3. tvirtina vidaus darbo tvarkos taisykles ir darbuotojų pareigybių aprašymus;

12.4. remdamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos ir Klaipėdos miesto savivaldybės teisės aktais pagal savo kompetenciją leidžia įsakymus, privalomus visiems įstaigos darbuotojams, organizuoja ir kontroliuoja jų vykdymą;

12.5. užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir biudžetinės įstaigos nuostatų;

12.6. įstatymų nustatyta tvarka priima ir atleidžia iš darbo Kultūros centro darbuotojus, skatina juos ir skiria jiems drausmines nuobaudas;

12.7. sudaro sutartis, suteikia įgaliojimus;

12.8. be atskiro įgaliojimo atstovauja Kultūros centrui teisme arba kitose valstybės ar savivaldybių institucijose, įstaigose;

12.9. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingos;

12.10. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą biudžetinės įstaigos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą.

13. Biudžetinės įstaigos vadovas gali turėti ir kitų jam biudžetinės įstaigos nuostatuose arba kituose teisės aktuose nustatytų pareigų.

 

V. KULTŪROS CENTRO TARYBA BEI JOS SUDARYMO TVARKA

14. Siekiant formuoti efektyvią kultūrinės veiklos politiką, prie Kultūros centro sudaroma kolegiali patariamojo balso teisę turinti Kultūros centro taryba, kurios sudėtį ir reglamentą tvirtina ir atšaukia Kultūros centro direktorius.

15. Kultūros centro tarybą sudaro 7 nariai: 2 Kultūros centro atstovai, 3 nepriklausomi kultūros ir meno ekspertai, 2 Klaipėdos miesto savivaldybės (tarybos ir administracijos) atstovai.

16. Kultūros centro taryba:

16.1. svarsto ir vertina sezonines ir perspektyvines kūrybinės veiklos programas bei jų įgyvendinimo rezultatus;

16.2. aptaria naujausias meno programas ir teikia pasiūlymus dėl jų meninės kokybės ir priežiūros;

16.3. vertina meno kolektyvų veiklos apžiūras;

16.4. svarsto kitus klausimus.

17. Kultūros centro vadovas negali vadovauti kultūros centro tarybai.

18. Kultūros centro taryba tvirtinama dviejų metų laikotarpiui.

 

VI. TURTAS IR LĖŠOS

19. Kultūros centras iš savivaldybės biudžeto skirtus asignavimus naudoja pagal asignavimų valdytojo patvirtintas sąmatas, vadovaudamasis savininko patvirtintais Savivaldybės biudžeto vykdymo ir atskaitomybės bei Savivaldybės biudžeto specialiųjų programų sudarymo ir vykdymo tvarkos aprašais ir kitais teisės aktais.

20. Kultūros centro turtą, valdomą patikėjimo ir nuosavybės teise, sudaro nekilnojamasis, ilgalaikis materialusis ir nematerialusis bei trumpalaikis materialusis turtas, piniginės lėšos ir kitas su įstaigos veikla susijęs turtas. Kultūros centras šį turtą valdo, naudoja ir disponuoja juo teisės aktų nustatyta tvarka.

21. Kultūros centro lėšų šaltiniai gali būti:

21.1. savivaldybės biudžeto asignavimai;

21.2. valstybės piniginių fondų lėšos;

21.3. tikslinės lėšos;

21.4. Specialiosios programos lėšos (už teikiamas atlygintinas paslaugas pagal savivaldybės tarybos nustatytas kainas);

21.5. fizinių ir juridinių asmenų parama;

21.6. kitos teisėtai įgytos lėšos.

22. Kultūros centro lėšos gali būti panaudojamos:

22.1. darbuotojų darbo užmokesčiui ir valstybinio privalomojo draudimo įmokoms;

22.2. pastatų išlaikymui;

22.3. išlaidoms, susijusioms su Kultūros centro veikla;

22.4. kitoms išlaidoms.

 

VII. TEISĖS IR PAREIGOS

23. Kultūros centras turi teisę:

23.1. teikti mokamas paslaugas, kurių kainas nustato savininkas;

23.2. turėti einamąsias nacionalinės ir užsienio valiutos sąskaitas viename iš pasirinktų Lietuvos Respublikos bankų;

23.3. savininko leidimu steigti filialus ir kitus struktūrinius padalinius, turinčius savo atskirą buveinę ir galinčius turėti einamąsias sąskaitas;

23.4. teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis valdyti, naudoti, saugoti savivaldybės jam patikėjimo teise perduotą turtą ir juo disponuoti;

23.5. tvarkyti savo ūkinės–finansinės veiklos apskaitą ir teikti savininkui ir kitoms įstatymų nustatytoms institucijoms apie jai reikiamą informaciją, garantuoti ataskaitų teisingumą;

23.6. savininko leidimu sudaryti sutartis ir priimti įsipareigojimus, susijusius su Kultūros centro turto naudojimu;

23.7. atsiskaityti už pateiktas prekes, suteiktas paslaugas ir atliktus darbus bet kuria sutarta forma, neprieštaraujančia Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams;

23.8. plėtoti kūrybinius ryšius su šalies ir užsienio mėgėjų meno kolektyvais kultūros centrais;

23.9. spausdinti bei platinti mokamus ir nemokamus reklaminius leidinius, susijusius su Kultūros centro veikla;

23.10. nustatytąja tvarka įsigyti autorių teises į muzikos, literatūros ir kitus meno kūrinius;

23.11. gauti paramą.

24. Kultūros centras, įgyvendindamas jam pavestas funkcijas, privalo:

24.1. teisės aktų nustatyta tvarka teikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui duomenis;

24.2. vykdyti įsipareigojimus pagal sudarytas sutartis;

24.3. užtikrinti žiūrovų saugumą ir saugias savo darbuotojų darbo sąlygas;

24.4. teikti savininkui tvirtinti bilietų ir teikiamų mokamų paslaugų kainas;

24.5. teikti savininkui ir kitoms teisės aktuose numatytoms institucijoms savo veiklos ataskaitas ir perspektyvinius darbo planus;

24.6. garantuoti Kultūros centro finansinių ir statistinių ataskaitų teisingumą;

24.7. įgyvendinti šiuose nuostatuose nustatytus veiklos tikslus;

24.8. naudoti iš valstybės biudžeto gaunamas lėšas tik Kultūros centro nuostatuose numatytiems tikslams įgyvendinti ir tik pagal asignavimo valdytojų patvirtintas išlaidų sąmatas.

25. Kultūros centras gali turėti kitas įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatytas teises ir pareigas.

26. Kultūros centrų kultūros ir meno darbuotojus Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos nustatyta tvarka atestuoja savininko sudaryta komisija, į kurios sudėtį įeina Kultūros ministerijos atstovai.

 

VIII. DARBO SANTYKIAI IR DARBO APMOKĖJIMAS

27. Kultūros centro darbuotojų darbo santykius ir darbo apmokėjimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas ir kiti teisės aktai.

28. Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka sudaromos laikinosios, neterminuotos, terminuotos darbo ar autorinės ir kt. sutartys atskiriems kultūriniams projektams įgyvendinti.

29. Kultūros centro meno darbuotojus Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos nustatyta tvarka atestuoja savininkas.

 

IX. FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR AUDITAS

30. Kultūros centro finansinės veiklos kontrolę vykdo savininkas ir kitos valstybinės institucijos ar įstaigos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

31. Kultūros centro buhalterinė apskaita organizuojama ir finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai sudaromi ir teikiami Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

32. Iš savivaldybės biudžeto išlaikomos biudžetinės įstaigos veiklos ir išorės finansinį auditą atlieka savivaldybės kontrolierius (Kontrolės ir audito tarnyba).

33. Kultūros centro vidaus auditas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu ir kitais vidaus auditą reglamentuojančiais teisės aktais.

 

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

34. Kultūros centras įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka gali turėti emblemą, vėliavą ir kitą atributiką.

35. Kultūros centras gali būti reorganizuojamas arba likviduojamas remiantis Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

36. Vieši Kultūros centro pranešimai skelbiami įstaigos internetiniame tinklalapyje www.zvejurumai.lt.

Renginių kalendorius
06

„Poetai ateina“

18:00 val.

Didžioji salė

19.20 - 23.20 €

Plačiau

Informaciniai rėmėjai
Radijogamahttp://www.mzirafos.lt/LRTatvira klaipedaIn your pocket
Partneriai
http://www.tiketa.lt/LTwww.klaipedos.info.ltinfo@sdh.ltwww.klaipedainfo.ltwww.eb.lt/lt.php3?vid=74&id=237