Pantomimos teatras "A"

Skelbiama ATRANKA tautinių šokių kolektyvo „Vėtra“ vadovo (choreografo) pareigoms užimti (2020-07-13)

MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVO VADOVO ATRANKA (0,5 ET.)

 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS  CENTRAS ŽVEJŲ RŪMAI

SKELBIA ATRANKĄ MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVO –

TAUTINIŲ ŠOKIŲ KOLEKTYVO „VĖTRA“

VADOVO (CHOREOGRAFO) PAREIGOMS UŽIMTI (0,5 ET.)

 

Atranką skelbia: Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros centras Žvejų rūmai, biudžetinė įstaiga, Taikos pr. 70, 93202, Klaipėda. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 300101454 .

 

Pareigybės paskirtis – planuoti ir organizuoti tautinių šokių kolektyvo „Vėtra“  veiklą, rengti naujas menines programas, užtikrinti meninio lygio augimą, dalyvauti Žvejų rūmų, miesto, regiono, respublikiniuose renginiuose bei Dainų šventėse, tarptautiniuose festivaliuose.

 

Reikalavimai pretendentui (-ei):

turėti atitinkamos meno srities (choreografija) universitetinį išsilavinimą;

išmanyti darbo su mėgėjų meno (lietuvių liaudies šokio) kolektyvu specifiką, prioritetas – darbo patirtis tokiame kolektyve;

būti susipažinusiam su šalies kultūros, švietimo politika ir procesais, miesto, regioninių, respublikinių ir tarptautinių renginių organizavimo sistema;

išmanyti raštvedybos taisykles, dokumentų rengimo taisykles, gerai mokėti valstybinę kalbą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

mokėti dirbti MS Office programiniu paketu, naudotis interneto naršyklėmis, elektroniniu paštu;

žinoti pagrindinius bendravimo ir bendradarbiavimo principus bei etikos normas, gebėti bendradarbiauti su Žvejų rūmų ir kitų įstaigų darbuotojais būtinais funkcijoms atlikti klausimais.

būti iniciatyviam, gebėti burti ir vadovauti kolektyvui;

gebėti dirbti komandoje, būti kūrybiškam, komunikabiliam, iniciatyviam, organizuotam, pareigingam, laikytis etikos principų ir taisyklių.

 

Pareigybės aprašymas

Šias pareigas einantis ir dirbantis pilnu etatu darbuotojas (-a) vykdo šias funkcijas:

vadovauja mėgėjų meno kolektyvui (tautinių šokių kolektyvas „Vėtra“), puoselėja ir tęsia kolektyvo menines tradicijas;

organizuoja naujų kolektyvo narių atranką ir priėmimą;

rengia ir veda grupines, jungtines, generalines repeticijas, dirba ir moko individualiai;

sudaro repeticijų planus, grafikus, kuriuos teikia tvirtinti Žvejų rūmų direktoriui;

planuoja ir organizuoja kolektyvo darbą, kūrybinę veiklą: diegia kolektyvo nariams šokio, muzikos pradmenis; parenka repertuarą ir jį nuolat atnaujina, kelia kolektyvo meninį lygį, ugdo kolektyvo narių tarpusavio bendravimo ir sceninę kultūrą;

rengia bendras menines programas su kitais to paties ar kito žanro meno kolektyvais, organizuoja atitinkamos meno srities renginius (koncertus, festivalius, akcijas ir kt.);

rengia ir vykdo kultūros ir meno srities projektus, atsako už paraiškų parengimo kokybę;

rengia ir vykdo edukacines programas, dalyvauja įgyvendinant kitų Žvejų rūmų darbuotojų sukurtas edukacines programas;

rūpinasi kolektyvo pasirengimu ir dalyvavimu Dainų šventėse, vietiniuose, regioniniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose, apžiūrose, konkursuose;

prisideda prie Žvejų rūmų organizuojamų renginių įgyvendinimo, dalyvauja kūrybiniame procese, teikia siūlymus dėl renginių tobulinimo, tampriai bendradarbiauja su kitais Žvejų rūmų meno kolektyvais ir darbuotojais;

veda kolektyvo dalyvių apskaitą, pildo, tvarko veiklos dokumentus (rašytinę medžiagą, foto ir video archyvą, kolektyvo metraštį), kaupia medžiagą apie kolektyvo pasiekimus, teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją Žvejų rūmų darbuotojams, įstaigoms ir institucijoms;

rūpinasi informacijos, reklaminės medžiagos apie kolektyvo veiklą rengimu ir sklaida Žvejų rūmų  interneto svetainėje, socialiniuose tinkluose, spaudoje, kuria patrauklų kolektyvo įvaizdį;

užtikrina, kad darbui skirtos patalpos, kolektyvo narių koncertinė apranga, instrumentai, kitos priemonės ar turtas būtų tinkamai eksploatuojamas, prižiūrimas ir saugomas, rūpinasi kolektyvo rūbų atnaujinimu;

ieško kolektyvo meninės veiklos rėmėjų;

individualiai rengiasi repeticijoms, studijuoja metodinę literatūrą, nuolat mokosi ir tobulina kvalifikaciją;

rengia metinius kolektyvo veiklos planus ir metines ataskaitas, teikia informaciją apie kolektyvo poreikius, planuojant metų biudžetą ir rengiant viešųjų pirkimų planą;

laikosi darbo drausmės, darbų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos reikalavimų;

vykdo kitus vienkartinius Žvejų rūmų direktoriaus įpareigojimus, nenumatytus pareiginiuose nuostatuose, tačiau susijusius su Žvejų rūmų vykdoma veikla.

 

Pareiginės algos dydis. Pareiginės algos dydis numatomas reglamentuojančiuose vyriausybės dokumentuose

Pareigybės grupė: Specialistai Pareigybės lygis: A2

Lietuvos profesijų klasifikatoriaus kodas: 143122 (koeficientas: 3.0, - 0,5 etato)

 

Privalomų pateikti dokumentų sąrašas ir pateikimo tvarka.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

Laisvos formos prašymą Žvejų rūmų direktoriaus vardu leisti dalyvauti atrankoje;

asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

gyvenimo aprašymą;

preliminarią kolektyvo meninės veiklos programą artimiausiems metams;

atrankai pretendentas taip pat gali pateikti esamos ar buvusių darboviečių rekomendacijų.

Pretendentai dokumentus pristato asmeniškai, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu info@zvejurumai.lt

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

 

Dokumentai priimami iki 2020 m. liepos 20 d. 12 val.

 

Pateikiant dokumentus kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties atrankos skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo, terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo.

Pretendentų atrankos būdas: pokalbis (tik atrinktiems kandidatams).

 

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai dėl dokumentų pateikimo – 846 410 565, el. p. info@zvejurumai.lt; (personalo administratorė Neringa Gerasimova).

Renginių kalendorius
04

„Poetai ateina“

18:00 val.

Didžioji salė

19.20 - 23.20 €

Plačiau

Informaciniai rėmėjai
Radijogamahttp://www.mzirafos.lt/LRTatvira klaipedaIn your pocket
Partneriai
http://www.tiketa.lt/LTwww.klaipedos.info.ltinfo@sdh.ltwww.klaipedainfo.ltwww.eb.lt/lt.php3?vid=74&id=237